2

CLASSIFICACIÓ I FILTRATGE TÈCNIC DE LES PROPOSTES

Consulta aquí el Recull i anàlisi de les propostes ciutadanes.

En aquesta fase, la Taula Tècnica de Validació (TTV) ha realitzat el filtratge tècnic de les propostes recollides en base els següents criteris:

  • Ser un projecte de parròquia.
  • Ser de competència comunal.
  • No contradir plans ja aprovats pel Comú.
  • Ser realitzables tècnicament.
  • Ser viables econòmicament (topall màxim: 200.000 €).
  • Respectar el marc jurídic i legal existent.
  • Ser considerada una inversió.
  • No representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear dependència.
  • No poden contemplar subvencions a entitats ni el finançament de projectes ja previstos pel Comú.